PECC2 - HỆ THỐNG ĐẤU THẦU ONLINE

Chức năng
»DANH SÁCH ĐANG MỜI THẦU

 
Tên gói thầu: Mã TBMT:
Lĩnh vực:

»KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MỚI NHẤT

 
Tên gói thầu: Mã TBMT:
Lĩnh vực:
STT Số TBMT/ Tên gói thầu Thời gian phát hành Nội dung kết quả File kết quả
1 4446/TB-PECC2
CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC ĐỢT 02.10
20/10/2021 - 08:00
26/10/2021 - 09:00
2 442/TBMT-XNKS
Gói số 2: Khoan khảo sát địa chất, thí nghiệm trong phòng, đoạn tuyến đi qua tỉnh Điện Biên
08/11/2021 - 10:00
18/11/2021 - 10:00


»CÁC GÓI THẦU ĐƯỢC MỜI