PECC2 - HỆ THỐNG ĐẤU THẦU ONLINE

Chức năng
»DANH SÁCH ĐANG MỜI THẦU

 
Tên gói thầu: Mã TBMT:
Lĩnh vực:
STT Số TBMT Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Trạng thái Tham dự
1 3823/TB-PECC2 Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển nhượng và thẩm định giá cổ phần BĐHC 23/09/2022 07:00 12/10/2022 16:00 Đang mời thầu
2 3876/TB-PECC2 MUA SẮM THIẾT BỊ TIN HỌC ĐỢT 09.01 27/09/2022 08:00 29/09/2022 09:00 Đang mời thầu

»KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MỚI NHẤT

 
Tên gói thầu: Mã TBMT:
Lĩnh vực:
STT Số TBMT/ Tên gói thầu Thời gian phát hành Nội dung kết quả File kết quả
1 4446/TB-PECC2
CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC ĐỢT 02.10
20/10/2021 - 08:00
26/10/2021 - 09:00
2 442/TBMT-XNKS
Gói số 2: Khoan khảo sát địa chất, thí nghiệm trong phòng, đoạn tuyến đi qua tỉnh Điện Biên
08/11/2021 - 10:00
18/11/2021 - 10:00
3 0469/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 01.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
4 0473/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 02.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
5 1306
Trang bị hệ thống UPS
13/04/2022 - 08:00
18/04/2022 - 13:00
6 1650/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học Quý 2/2022
10/05/2022 - 08:00
13/05/2022 - 10:00
7 2292/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học đợt 06.01
20/06/2022 - 08:00
22/06/2022 - 13:00


»CÁC GÓI THẦU ĐƯỢC MỜI