PECC2 - HỆ THỐNG ĐẤU THẦU ONLINE

Chức năng
»DANH SÁCH ĐANG MỜI THẦU

 
Tên gói thầu: Mã TBMT:
Lĩnh vực:
STT Số TBMT Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Trạng thái Tham dự
1 HGB-22-RFP-26.01-09 Lot 1: Bảo hiểm mọi rủi ro xây lắp 30/01/2023 16:00 07/02/2023 16:00 Đang mời thầu

»KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MỚI NHẤT

 
Tên gói thầu: Mã TBMT:
Lĩnh vực:
STT Số TBMT/ Tên gói thầu Thời gian phát hành Nội dung kết quả File kết quả
1 4446/TB-PECC2
CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC ĐỢT 02.10
20/10/2021 - 08:00
26/10/2021 - 09:00
2 442/TBMT-XNKS
Gói số 2: Khoan khảo sát địa chất, thí nghiệm trong phòng, đoạn tuyến đi qua tỉnh Điện Biên
08/11/2021 - 10:00
18/11/2021 - 10:00
3 5404/PECC2-KD
CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CHO XE Ô TÔ CỦA PECC2 NĂM 2022
13/12/2021 - 08:00
17/12/2021 - 10:00
4 0469/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 01.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
5 0473/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 02.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
6 1306
Trang bị hệ thống UPS
13/04/2022 - 08:00
18/04/2022 - 13:00
7 1650/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học Quý 2/2022
10/05/2022 - 08:00
13/05/2022 - 10:00
8 2292/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học đợt 06.01
20/06/2022 - 08:00
22/06/2022 - 13:00


»CÁC GÓI THẦU ĐƯỢC MỜI